Over ons

Disclaimer

Aan de informatie op de website van Hoekschewaard.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de Hoekschewaard.nl website is voor eigen risico.

Hoekschewaard.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen, materiële en immateriële schade die voortvloeit uit het maken, op Internet publiceren en verkopen van de door haar getoonde informatie. Ook is Hoekschewaard.nl niet aansprakelijk voor het gebrekkig of geheel niet functioneren van haar website of de internetverbinding tussen gebruiker en website. Hoekschewaard.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor reacties (postings) die door derden (leden) op Hoekschewaard.nl geplaatst worden.

Hoekschewaard.nl heeft het recht om naar eigen inzicht gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen, materiaal te verwijderen of te veranderen zonder gebruikers hiervan op enig moment in kennis te stellen. Hoekschewaard.nl kan haar policy op ieder moment en zonder waarschuwing wijzigen.

Hoekschewaard.nl bevat links naar andere sites die niet tot de website van Hoekschewaard.nl behoren. Hoekschewaard.nl is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. Alle postings die op Hoekschewaard.nl geplaatst worden door leden wordt bij plaatsing direct openbaar gemaakt en vallen derhalve onder het publieke domein.

Hoekschewaard.nl bevat bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Hoekschewaard.nl staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Hoekschewaard.nl of derden.

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen op de website worden door Hoekschewaard.nl slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten.

Hoekschewaard.nl garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is aan de bezoeker niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen, behoudens die onderdelen die verbonden zijn aan het community-gedeelte (leden/discussiegroep) van Hoekschewaard.nl.

Aan alle materialen op Hoekschewaard.nl, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Hoekschewaard.nl zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Hoekschewaard.nl hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Hoekschewaard.nl is jegens bezoekers niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

In alle andere hier niet genoemde zaken heeft Hoekschewaard.nl het recht naar eigen inzicht te handelen. Mocht één van de hier genoemde voorwaarden nietig of onverbindend zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht. Bij geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

or
or

Uw zoekterm + enter